Nedeštruktívne skúšky materiálov • okr. Piešťany a okolie

CZ testing institute s.r.o.

CZ testing institute s.r.o.

Jsme členem Sdružení českých zkušeben a laboratoří i členem EUROLAB-CZ. Zajišťujeme laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň dle normy EN 45545-2 se zaměřením na drážní vozidla, ale i další statické, dynamické, fyzikální a chemické …

Industrial Defectoscopy, s.r.o.

Provádíme nedestruktivní zkoušky v oblasti automobilového průmyslu, kolejových vozidel, ocelových konstrukcí a dalších.

Zbyněk Fišer - NDT

Nedestruktivní testování materiálů, svarových spojů i termoplastů, odlitků a výkovků, za účelem zjišťování necelistvostí. Certifikace pro metody: RT L3 (radiographic test.), MT L3 (magnetic test.), PT L2 (penetrant test.), VT L2 (visual test.), UTT, + …

OTVORENÉ (nonstop)

DEFEKTOSKOPIE LIBEREC, s.r.o.

Provádíme nedestruktivní zkoušky materiálů a svarových spojů. Zajišťujeme diagnostiku stavu provozovaných zařízení a přejímky či inspekce výrobních a montážních procesů.

DEFEKTOSKOPIA – SKÚŠKY BEZ PORUŠENIA MATERIÁLU (NON – DESTRUCTIVE TESTING)

kmi2.uniza.sk/wp-content/uploads/2010/12/Kontrol …

Kontrola kvality materiálov - Defektoskopia Skúšky na zis ťovanie vnútorných vád Skúšky prežarovaním – využívajú fyzikálne vlastnosti ionizujúceho elektromagnetického žiarenia. Sú založen é na zoslabení intenzity elektromagnetického žiarenia (s vhodnou vlnovou d ĺžkou) pri prechode skúšaným materiálom.

Technický skúšobný ústav Piešťany – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Technick%C3%BD_sk%C3%BA%C5 …

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. (TSÚ Piešťany, š.p.) je nezávislý certifikačný, skúšobný, kalibračný a inšpekčný orgán, certifikovaný v systéme manažérstva podľa STN EN 9001. V oblasti certifikácie a skúšobníctva pôsobí od roku 1952, v súčasnej podobe pôsobí od roku 1998 a jeho zriaďovateľom je Úrad pre normalizáciu, metrológiu a ...

Zoznam vybraných noriem - UNMS.SK

normy.unms.sk/eshop/public/standard_class.aspx

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. ... Nedeštruktívne skúšanie materiálov a výrobkov metódou rozptylových magnetických indukčných tokov. Názvoslovie ... Skúšky rozptylovými tokmi na zisťovanie pozdÍžnych chýb zobraziť detail normy s možnosťou objednania: CS. STN EN 10246-5 (01 5061) zrušen ...

DEFEKTOSKOPICKÉ SKÚŠKY, SKÚŠKY TESNOSTI NÁDRŽÍ A POTRUBÍ

netesnosti.informacie.sk/files/odborne-akcie/12- …

SKÚŠKY TESNOSTI NÁDRŽÍ A POTRUBÍ * ŠKOLIACE A KONZULTAČNÉ STREDISKO NDT PRE ODBOR NETESNOSTÍ PIEŠŤANY * LIST Č. : [ 5 ] 2. ŠTRUKTÚRA NEDEŠTRUKTÍVNEHO SKÚŠANIA (NDT) - DEFEKTOSKOPIE Nedeštruktívne skúšanie materiálov (NDT, angl. Non Desctructive Testing) –

Čo je nedeštruktívne testovanie? - Wizaco

wizaco.eu/co-je-nedestruktivne-testovanie

Nedeštruktívne metódy skúšania môžeme rozdeliť z hľadiska praktickej aplikácie do dvoch základných skupín: a) Metódy pre zisťovanie chýb nachádzajúcich sa na povrchu alebo v blízkosti povrchu súčiastky alebo polotovaru (trhliny, preložky, vruby, neprievary, atď.) b) Metódy pre zisťovanie chýb v celom objeme (dutiny ...

Deštruktívne a nedeštruktívne skúšanie materiálov | Ústav materiálov a ...

www.umms.sav.sk/10502-sk/destruktivne-a-nedestru …

Hodnotenie štruktúry materiálov. Chemická analýza zloženia vrátane analýzy obsahu plynov; Fázová analýza; Mikroštruktúrna analýza; Analýza defektov (vmestky, prímesy, póry, trhliny) Deštruktívne a nedeštruktívne skúšanie materiálov; Meranie fyzikálnych vlastností. Tepelná analýza; Odlievanie a tepelné spracovanie

NDT - aktivity v oblasti nedeštruktívneho skúšania - TÜV SÜD

www.tuvsud.com/sk-sk/cinnosti/vzdelavanie/sk/ndt

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o. ponúka nasledujúce činnosti v oblasti NDT: Školenia pracovníkov pre NDT v súlade s STN EN ISO 9712 a normami, ktoré sú platné pre jednotlivé metódy. Certifikácia pracovníkov pre NDT v súlade s STN EN ISO 9712 a STN EN ISO/IEC17024 aj v súlade s PED- Smernica Európskeho parlamentu a Rady ...

Skúšky materiálov | Nedeštruktívne skúšanie výrobkov | LLC SK Slovakia

ll-c.sk/vyrobkova-certifikacia/skusky-materialov

Skúšky materiálov. Nedeštruktívne testovanie má obrovský význam pri zabezpečovaní bezpečnosti prevádzky zložitých výrobných celkov (napr. U jadrovej elektrárne, energetických rozvodov, ropných plošín, petrochemických závodov a ich zariadenia). Pomocou nedeštruktívneho testovania odhalíte prípadné nedostatky bez ...

Laboratórium deštruktívneho a nedeštruktívneho skúšania materiálov

www.vca.sav.sk/laboratoria/laboratorium-destrukt …

štandardné uchytenie pre vzorky so závitovou hlavou, ploché vzorky aj pre vzorky na tlakové skúšky; mechanický extenzometer do vysokých teplôt s axiálnymi a horizontálnymi senzormi; Creepove stanice (Zwick/Roell Kappa 50LA – Spring) Realizácia experimentov: ťahové creepové skúšky pri konštantnom napätí

GAMMEX - Nedeštruktívne skúšky materiálovGAMMEX NDT CONSULTING

gammex.sk

Nedeštruktívne skúšky na materiáloch: – Zvary – Výkovky – Odliatky – Oceľové konštrukcie ( potrubia, nádrže, a pod…) – Skúšobné vzorky. Kontakt: Bc. Vojtech Remenár Level III gammex@slovanet.sk 0903 771 180. Fakturačné údaje: Bc. Vojtech Remenár – GAMMEX NDT CONSULTING Ladislava Novomeského 1234/21 97701 Brezno ...

Mechanické skúšky a defektoskopia materiálov - stuba.sk

www.mtf.stuba.sk/buxus/docs/UMAT/otazky/2013/MSa …

Výhody skúšky, princíp, odber vzorky. 19. Defektoskopické nedeštruktívne skúšky. Ich význam, rozdelenie chýb materiálov. Metódy určené pre zisťovanie povrchových a pod povrchových chýb materiálu. 20. Defektoskopické nedeštruktívne skúšky. Metódy ultrazvukovej defektoskopie. 21. Defektoskopické nedeštruktívne skúšky.

Zoznam vybraných noriem - UNMS.SK

normy.unms.sk/eshop/public/standard_class.aspx

Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. ... Nedeštruktívne skúšky. Klasifikácia kvality zvarových spojov skúšaných ultrazvukom podľa STN 05 1172 zobraziť detail normy s možnosťou objednania: SK. ... Deštruktívne skúšky zvarov kovových materiálov. Skúška ťahom zvarového kovu tavných zvarových spojov v pozdĺžnom ...

ŽOS Trnava - Nedeštruktívne skúšky

www.zostt.sk/divizie/divizia-nakladnych-voznov/n …

Nedeštruktívne skúšky Nedeštruktívna kontrola zvarov a materiálov metódami NDT podľa STN a STN EN Jednou z najdôležitejších činností v železničnom opravárenstve, ktorá zásadne ovplyvňuje kvalitu opráv, je proces nedeštruktívneho skúšania materiálov a výrobkov.

Nedeštruktívne skúšky materiálov - DIAGO

diago.sk/sk/124-nedestruktivne-skusky-materialov

Firma DIAGO SF s.r.o. vznikla v roku 1993 ako súkromná spoločnosť zaoberajúca sa predajom ložísk a technickou diagnostikou. Spoločnosť sa postupne rozrástla o pobočky po celom Slovensku.

Nedeštruktívne skúšky materiálov - www.wtm.sk

www.wtm.sk/nedestruktivne-skusky-materialov

Naše prístrojové vybavenie:. Olympus EPOCH 600; Hrúbkomery; GE USM 60+ Povlakomery; OMNISCAN MX (Phased Array) Skúšky ultrazvukom realizujeme modernými prístrojmi, okrem klasickej skúšky ultrazvukom disponujeme aj zariadením na metódu PA, ktorá umožňuje aj vizualizáciu kontrolovaného objektu so záznamom, pričom zobrazí aj tvar, hĺbku a veľkosť nájdenej vady.

SES INSPEKT, s.r.o. - kalibrácia meradiel, deštruktívne skúšky ...

www.inspekt.sk

Aktivity - Activities DEŠTRUKTÍVNE SKÚŠKY - DESTRUCTIVE TESTS Chemické laboratórium - Chemical Laboratory chemická analýza materiálov na báze železa (surové železo, liatiny, nízkolegované ocele, strednelegované ocele, vysokolegované ocele, zvarové kovy, prídavné materiály, ...), analýza tuhých palív a tuhých biopalív (obsah vody, popola, prchavej horľaviny, celkovej ...

Firmy - Nedeštruktívne skúšky materiálov - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/nedestruktivn …

Firiem v kategórii Nedeštruktívne skúšky materiálov: 1882. NDE Solutions, s.r.o. Predaj, servis a podpora techniky a zariadení pre nedeštruktívnu a deštruktívnu kontrolu materiálov. - Žilina. Predaj zariadení pre nedeŠtruktívnu kontrolu materiálov, deštruktívnu kontrolu materiálov. ...

Materiálové inžinierstvo - Materiálovotechnologická fakulta STU v ...

www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konani …

V študijnom programe Materiálové inžinierstvo vás naučíme moderné metódy materiálového výskumu, ktoré sú aplikovateľné v akademickej aj industriálnej sfére. Študentov zapájame do nášho výskumu, pretože skutočné znalosti sa nachádzajú v laboratóriách. V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, kto sme a čo robíme ...

Firmy - Deštruktívne skúšky materiálov, 3. strana - Firemný portál

katalog-firiem.firemnyportal.sk/sk/destruktivne- …

Firmy - Deštruktívne skúšky materiálov, 3. strana - Firemný portál Registrovať sa Prihlásenie. zadarmo Registrácia firmy ... Certifikačné orgány, Piešťany; Nedeštruktívne skúšky materiálov; Nedeštruktívne skúšky materiálov, Piešťany; Deštruktívne skúšky materiálov;

Nedeštruktívne skúšky materiálov - DIAGO

diago.sk/gb/124-nedestruktivne-skusky-materialov

Nedeštruktívne skúšky materiálov; Antikorózna ochrana; Rezné kvapaliny; Čistiace prostriedky a odmasťovače; Jednoúčelové spreje; Pásky proti zadretiu;

Ecaza, s.r.o. - Nitra - Nedeštruktívne skúšky materiálov pomocou ...

www.abcsk.sk/firma/ecaza

Činnosť spoločnosti Ecaza, s.r.o. je zameraná na nedeštruktívne skúšky materiálov pomocou vírivých prúdov. Naše služby zabezpečujeme hlavne v oblasti jadrovej energetiky pri kontrolách teplovýmenných rúrok v parných generátoroch a v rôznych iných tepelných výmenníkoch.

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

www.crz.gov.sk/data/att/3179648_dokument1.pdf

nedeštruktívne skúšky materiálov sada 1 8 795,60 Meracia ústredňa 8 kanálová QVANTUM MX 840-A-P / 1ks ks 1 28 685,65 Súprava ultrazvukových sond pre nedeštruktívne skúšky materiálov: - Phased Array uhlová sonda 5L64-A2 + 60° predsádka, - Phased Array sonda 3,5L128-NW3, - Phased Array sonda 5L128-NW3,

NDB - Nedeštruktívna Defektoskopia Bratislava | NDT riešenia pre projekty

ndb.sk

Kontrola kovových, ale aj nekovových materiálov vo vnútri objemu. Poradenstvo v oblasti NDT technológií, noriem, pracovných postupov ... Nedeštruktívne skúšky zvarových spojov hlavných pozdĺžnych nosníkov, hlavného oblúka a mostovky, prevažne ultrazvukové skúšky a kapilárne skúšky.