Evanjelická cirkev augsburského vyznania • okr. Piešťany a okolie

Církevní sbor ECAV v Praze

Pořádání bohoslužeb a náboženských setkání v českém, slovenském i anglickém jazyce.

Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

Sdružování jednotlivých sborů a na společných vzdělávacích konferencích posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania Piešťany

www.pic-piestany.sk/sluzby/firmy-a-institucie/de …

MESTSKÁ KNIŽNICA MESTA PIEŠŤANY. Pondelok - piatok: oddelenie pre dospelých čitateľov 8.30 - 19.00 h oddelenie pre deti a mládež 8.30 - 18.00 h internet stredisko 8.30 - 14.00 h www.kniznica.sk

Evangelická církev augsburského vyznání – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrk …

Evangelická církev augsburského vyznání je označení, které používá řada luterských církví, zejména ve střední a východní Evropě. Slovo evangelický odkazuje k evangeliím a k Písmu svatému, které je v luterských církvích „pravidlem a vodítkem, s nímž mají být veškeré nauky porovnávány, jakoby přiložené k ...

Evanjelická cirkev – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A1_cirkev

Evanjelická cirkev (príslušník sa nazýva evanjelik) môže byť: v užšom zmysle: evanjelická cirkev augsburského vyznania ( luteránska cirkev) taká cirkev, ktorú (podľa jej názoru) charakterizuje zvýšený dôraz na evanjelium, t. j. cirkev, ktorá vzišla priamo z reformácie 16. storočia alebo cirkev, ktorá vznikla neskôr ...

Evanjelická cirkev augsburského vzynania v Krajnom

ecavkrajne.sk

Evanjelická cirkev augsburského vyznania v ... Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v Krajnom patrí medzi cirkevné zbory Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Slovenskej republike. ... Leží na západnom Slovensku, v okrese Myjava, v blízkosti miesť Piešťany, Nové Mesto nad Váhom. Má 1617 obyvateľov. Do ...

Mgr. Norbert KMEŤ, CSc. - SAV

upv.sav.sk/mgr-norbert-kmet-csc

In Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (1919) 1921-2021. Martin Kováč a kol. ; recenzenti Peter Švorc, Rastislav Stanček, Peter Rybár. - Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2021, s. 268-280. ISBN 978-80-7140-597-9. Odmäk a reformný proces v evanjelickej cirkvi. In Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku ...

Odkiaľ sa vzala a čo učí evanjelická cirkev? - ECAV Bratislava

ecavba.sk/detail.php

Z kresťanov, ktorí sa pripojili k reformácii Martina Luthera povstala evanjelická cirkev augsburského vyznania (ľudovo nazývaná luteránska). ECAV nezaložil Luther. ECAV sa nechápe ako nová kresťanská viera, ale ako pokračovateľka prvotnej kresťanskej cirkvi, od ktorej sa stredoveká cirkev odklonila v učení i v živote.

Evidencia cirkevných právnických osôb

www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/EV …

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Bratislava 1 Palisády 46, P.O.Box 289, Generálny biskupský úrad 810 00 generálny biskup a generálny dozorca Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku 1. september 1991 Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Prešove

Charakteristika - ECAV

www.ecav.sk/ecav/charakteristika

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska (pozrite si graf). • vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi • vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh

Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení

www.ecav.sk/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpb …

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Prvá čas ť POSTAVENIE A POSLANIE CIRKVI. VONKAJŠIE SYMBOLY CIR KVI. Článok 1 (1) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len Evanjelická cirkev) je spolo čenstvom kres ťanov - evanjelikov augsburského vyznania, ktorí uznávajú za prame ň viery a

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A1_cirkev_au …

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je kresťanská protestantská cirkev a druhá najväčšia cirkev na Slovensku.Hlási sa k učeniu nemeckého reformátora Martina Luthera (luteránstvu).V roku 2001 sa k nej hlásilo podľa Štatistického úradu SR 6,93 % slovenskej populácie, t. j. 372 858 osôb, v roku 2011 5,9% celkovej populácie, t.j. 316 250 osôb a ...

Evanjelická cirkev | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/Evanjelicka-cirkev/referat …

1419 – 1437 Husitské hnutie. 31.október 1517 Martin Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí proti odpustkom à reformácia. Prvá vlna reformácie è evanjelická cirkev augsburského vyznania. Druhá vlna reformácie : Švajčiarsko; za nápravu cirkvi vystúpil najskôr Ulrich Zwingli v Zürichu a neskôr Ján Kalvín ...

Cirkevné organizácie - Evanjelická cirkev a. v. - Galanta

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Cirkevne- …

Cirkevné organizácie - Evanjelická cirkev a. v. - Galanta. Vyber podsekciu. Podsekcie: Kresťanstvo - Evanjelická cirkev. ... Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Horné Saliby Horné Saliby 728, 92503 Horné Saliby. Náboženské služby.

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - ECAV

www.ecav.sk/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpb …

(1) Evanjelická cirkev sa hlási do rodiny evanjelických cirkví augsburského vyznania vo svete, s ktorými všestranne spolupracuje. (2) Evanjelická cirkev uznáva rovnoprávnosť všetkých kresťanských cirkví a podporuje úsilie o ich vzá-jomné dorozumenie a postupné zbližovanie. Na princípoch rovnosti a rovnoprávnosti spolupracuje

Štruktúra a orgány - ECAV

www.ecav.sk/ecav/struktura-a-organy

• zbory, senioráty a dištrikty vytvárajú Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku Demokratické voľby sú v evanjelických cirkvách tradíciou už od čias reformácie. Voľby v ECAV na Slovensku upravuje Ústava ECAV na Slovensku (nájdete ju v DOKUMENTOCH, kde po stlačením kláves CTRL-F môžete zadať slovo „voľb

395/2004 Z.z. - Dohoda medzi Slovenskou republikou ... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/395

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Pravoslávna cirkev na Slovensku, Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, Cirkev bratská v Slovenskej republike, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) - Terasa

www.terasa.sk/category/evanjelicka-cirkev-augsbu …

Evanjelická cirkev sa označujeme preto, lebo prameňom a základom našej viery je evanjelium o spasení skrze Ježiša Krista. Evanjelium je slovo gréckeho pôvodu, grécke euangelion znamená dobrá správa alebo radostná zvesť; pozri aj „Pojmy evanjelik, evanjelikál“ augsburského vyznania – Ide o vierovyznanie, ktoré bolo ...

Ivan Eľko – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Ivan_E%C4%BEko

Mgr. Ivan Eľko (* 6. december 1964, Myjava) je slovenský evanjelický duchovný, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Životopis. Narodil sa do rodiny farára a učiteľky ako najmladší z piatich detí. Vyrastal v Krajnom, kde bol pokrstený a konfirmovaný.V rokoch 1982 – 1987 študoval teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity ...

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku - ECAV

www.ecav.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Ak ich chcete využívať naplno, dajte nám súhlas s ich používaním.

Liturgický rok v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku ...

sk.wikipedia.org/wiki/Liturgick%C3%BD_rok_v_Evan …

Liturgický rok alebo cirkevný rok v Evanjelickej cirkvi augburského vyznania na Slovensku je sled sviatkov a liturgických období u slovenských evanjelikov . Cirkevný rok sa začína prvou adventnou nedeľou (je to posledná nedeľa v novembri alebo prvá v decembri) a končí sa poslednou nedeľou po Svätej Trojici.

Kostel sv. Michala (Kostol) • Mapy.cz - v slovenčine

sk.mapy.cz

Navrhnúť úpravu údajov. Počasie 19°. Kostel sv. Michala na Novém Městě je původní románský farní kostel osady Opatovice, v roce 1348 začleněné do Nového Města. V roce 1717 byla v průčelí postavena věž. Roku 1787 kostel zrušen, ale záhy přešel do vlastnictví německých luteránů až do roku 1945. Poté patřil ...