Luteránskej evanjelická cirkev augsburského vyznania • okr. Piešťany a okolie

Luterská evangelická církev a. v. v České republice

Ústřední orgán sdružuje jednotlivé sbory a na společných vzdělávacích konferencích posiluje vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi.

Evangelická církev augsburského vyznání – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Evangelick%C3%A1_c%C3%ADrk …

Evangelická církev augsburského vyznání je označení, které používá řada luterských církví, zejména ve střední a východní Evropě. Slovo evangelický odkazuje k evangeliím a k Písmu svatému, které je v luterských církvích „pravidlem a vodítkem, s nímž mají být veškeré nauky porovnávány, jakoby přiložené k ...

Evangelická církev augsburského vyznání – Religionistická encyklopedie

rg-encyklopedie.soc.cas.cz/index.php/Evangelick% …

Mezi 144 členy Světového luterského svazu je vedle dvou českých církví (Českobratrské círk­ve evangelické a Slezské církve evangelické a. v.) také slovenská Evanjelická cirkev augsburského vyznania. Tato církev se po vzniku Československa roku 1918 oddělila od uherské evangelické církve a roku 1947 založila sbor v Praze.

Evanjelická cirkev – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A1_cirkev

Evanjelická cirkev (príslušník sa nazýva evanjelik) môže byť: . v užšom zmysle: evanjelická cirkev augsburského vyznania (luteránska cirkev) v širšom zmysle: taká cirkev, ktorú (podľa jej názoru) charakterizuje zvýšený dôraz na evanjelium, t. j. cirkev, ktorá vzišla priamo z reformácie 16. storočia alebo cirkev, ktorá vznikla neskôr rozvinutím niektorých ...

Vilém Stonawski – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Stonawski

Ing. Mgr. Vilém (tiež Wilhelm) Stonawski (* 24. november 1926, Bystřice nad Olší – † 5. máj 2009, Český Těšín) bol luteránsky farár a prekladateľ poľskej národnosti. Bol biskupom Sliezskej cirkvi evanjelickej augsburského vyznania, neskôr biskupom Luteránskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v ČR.. Život. V duchovenskej službe Sliezskej cirkvi evanjelickej ...

Šo’a v Slovenskom štáte očami evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

historieotazkyproblemy.ff.cuni.cz/wp-content/upl …

(kalvíni). 9 Vo svojej štúdii sa venujem výlučne luteránom. Ich duchovní a laici v roku 1921 vytvorili s podporou československej vlády základnú organizačnú štruktúru no­ vej cirkvi, ktorá na Slovensku funguje dodnes.10 Do slovenskej ECAV museli vstúpiť aj nemeckí a maďarskí evanjelici, hoci požadovali vytvorenie národnostných cirkví. 11

Ľudovít Štúr (29. 10. 1815 – 12. 1. 1856) - Asloz

asloz.sk/ludovit-stur-29-10-1815-12-1-1856

Náboženstvo a Evanjelická cirkev augsburského vyznania V dejinách nášho národa zohrávali jedinečnú a nezameniteľnú úlohu jedinci, ktorí neprijímali dané spoločenské podmienky pasívne, ale ich pretvárali. Odstraňovali z nich to, čo považovali za zlé, ujímali sa kladných podnetov, ktoré ponúkala daná doba a presadzovali ich v svojom okolí. Takýmto výnimočným ...

Fondy a zbierky

www.centrumhistorie.ecav.sk/ustredny-archiv-ecav …

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku a dištrikty. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, 1919-2000, 44,1bm. Nemecká evanjelická cirkev a. v. v Slovenskej republike, 1939-1945, 1,25bm. Preddunajský dištrikt, 1865-1916, 16bm (1bm) Západný dištrikt ECAV na Slovensku, 1919-1990, 24bm. Senioráty ECAV na ...

Zborník cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku v platnom znení

www.ecav.sk/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpb …

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Prvá čas ť POSTAVENIE A POSLANIE CIRKVI. VONKAJŠIE SYMBOLY CIR KVI. Článok 1 (1) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ďalej len Evanjelická cirkev) je spolo čenstvom kres ťanov - evanjelikov augsburského vyznania, ktorí uznávajú za prame ň viery a

Charakteristika - ECAV

www.ecav.sk/ecav/charakteristika

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je druhá najväčšia cirkev na území Slovenska (pozrite si graf). • vyznávame Ježiša Krista ako Hlavu všeobecnej kresťanskej cirkvi • vychádzame z Písma svätého – Biblie ako prameňa viery i pravidla života a z našich Symbolických kníh

Štruktúra a orgány - ECAV

www.ecav.sk/ecav/struktura-a-organy

Štruktúra a orgány. Vnútorná štruktúra ECAV na Slovensku. • ECAV na Slovensku má demokratické cirkevné zriadenie, ktoré je založené: - na volebnom práve všetkých veriacich. - na paritnom (rovnakom) zastúpení kňazov a veriacich v orgánoch cirkvi. • základnou organizačnou jednotkou je cirkevný zbor (zoznam CZ - adresár)

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

sk.wikipedia.org/wiki/Evanjelick%C3%A1_cirkev_au …

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) je kresťanská protestantská cirkev a druhá najväčšia cirkev na Slovensku.Hlási sa k učeniu nemeckého reformátora Martina Luthera (luteránstvu).V roku 2001 sa k nej hlásilo podľa Štatistického úradu SR 6,93 % slovenskej populácie, t. j. 372 858 osôb, v roku 2011 5,9% celkovej populácie, t.j. 316 250 osôb a ...

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku - ECAV

www.ecav.sk/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpb …

(1) Evanjelická cirkev sa hlási do rodiny evanjelických cirkví augsburského vyznania vo svete, s ktorými všestranne spolupracuje. (2) Evanjelická cirkev uznáva rovnoprávnosť všetkých kresťanských cirkví a podporuje úsilie o ich vzá-jomné dorozumenie a postupné zbližovanie. Na princípoch rovnosti a rovnoprávnosti spolupracuje

Evanjelická cirkev | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/Evanjelicka-cirkev/referat …

1419 – 1437 Husitské hnutie. 31.október 1517 Martin Luther pribil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 výpovedí proti odpustkom à reformácia. Prvá vlna reformácie è evanjelická cirkev augsburského vyznania. Druhá vlna reformácie : Švajčiarsko; za nápravu cirkvi vystúpil najskôr Ulrich Zwingli v Zürichu a neskôr Ján Kalvín ...

DIPLOMOVÁ PRÁCA - cuni.cz

dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/745 …

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Porovnanie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) a Evanjelickej cirkvi metodistickej (ECM) na Slovensku v základných vierouných otázkach a liturgických dôrazoch so zameraním na prínos v ekumenickom zjednotení A Comparison of The Evangelical Church of Augsburg Conffesion and The

Evidencia cirkevných právnických osôb

www.culture.gov.sk/wp-content/uploads/2019/12/EV …

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Bratislava 1 Palisády 46, P.O.Box 289, Generálny biskupský úrad 810 00 generálny biskup a generálny dozorca Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku 1. september 1991 Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku so sídlom v Prešove

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v rokoch 1918 ...

www.ecav.sk/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpb …

ANDREJ ŽITN ŇA – Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v rokoch 1918 – 1938 142 Pritom však musí brať do úvahy aj politickú a spoločenskú situáciu a definovať svoj vzťah k štátnej moci. Autonómia je zabezpečená zásadou, že každá moc vychádza v zásade z cirkevného zboru.

(PDF) Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na ...

www.academia.edu/38611817/Cirkevn%C3%BD_zbor_Eva …

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Banská Bystrica – Radvaň (1757) 1784 – 2013. Inventár archívneho fondu. Ján Jakubík. Tolerančný patent vydaný panovníkom Jozefom II. 25. októbra 1781 legalizoval v Uhorsku protestantské náboženstvá. Evanjelikom augsburského vyznania (ďalej a. v ...

395/2004 Z.z. - Dohoda medzi Slovenskou republikou ... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/395

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Pravoslávna cirkev na Slovensku, Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť, Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, Cirkev bratská v Slovenskej republike, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie,

Luteránstvo – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Luter%C3%A1nstvo

Luteránstvo, luteranizmus alebo luterstvo (príslušník sa nazýva luterán) je kresťanské protestantské hnutie a smer hlásiace sa k teológii a odkazu Martina Luthera, Philippa Melanchthona a luteránskej reformácie.Luteranizmus je rozšírený po celom svete, no najhlbšie korene má v Nemecku a Škandinávii.Niekedy bývajú označovaní ako evanjelici (všeobecne ako ostatní ...

Cirkevné organizácie - Evanjelická cirkev a. v. - Galanta

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Cirkevne- …

Cirkevné organizácie - Evanjelická cirkev a. v. - Galanta. Vyber podsekciu. Podsekcie: Kresťanstvo - Evanjelická cirkev. ... Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, Horné Saliby Horné Saliby 728, 92503 Horné Saliby. Náboženské služby.

Evanjelická cirkev a.v. na Slovensku - ECAV

www.ecav.sk

Cookies nám pomáhajú poskytovať Vám naše služby. Ak ich chcete využívať naplno, dajte nám súhlas s ich používaním.

270/2005 Z. z. - Slov-lex

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2005/270/2 …

Ing. Miroslav Vitáček v. r. podpredseda Diecéznej rady. Číslo: 270/2005 Z. z. Názov: Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výkone pastoračnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Typ: Dohoda.

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania - Websupport.sk

files.vlastnawebstranka.websupport.sk/websupport …

Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 1996 VENI SANGTE SPIRITUS PASCE PASTOREM DUC DUCEM APERI APERTURO DA DATURO EMITTE SPIRITUM TUUM ET CREABUNTUR ET RENOVABIS FACIEM TERRAE AMEN (C) Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Doc. ThDr. Július Filo a kolektív,1995