Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií • okr. Piešťany a okolie

Ministerstvo dopravy

Jsme ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy, který odpovídá za tvorbu státní politiky v oblasti dopravy a za její uskutečňování.

Úřad pro civilní letectví

Provozování úřadu pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví.

Státní plavební správa

Plavební úřad plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě. Cílem je zabezpečit rozvoj, bezpečný a plynulý provoz.

Výpis z obchodného registra SR - OR SR

www.orsr.sk/vypis.asp

vytváranie podmienok na rozvoj kombinovanej dopravy vrátane manipulácie s nákladnými jednotkami kombinovanej dopravy ... Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Námestie slobody 6 Bratislava 810 05 (od: 31.01.2019 do: 08.09.2022) Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky – Wikipédia

sk.wikipedia.org/wiki/Letov%C3%A9_prev%C3%A1dzko …

Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (LPS SR) je štátny podnik, ktorý poskytuje služby riadenia letovej prevádzky vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Podnik bol založený 1. januára 2000 rozhodnutím Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. V roku 2021 odriadila LPS SR 265 421 letov, čo bol 35,4 % nárast oproti predošlému roku.

Výpis z obchodného registra SR - OR SR

www.orsr.sk/vypis.asp

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY. OBCHODNÝ REGISTER NA INTERNETE. ... Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Námestie Slobody 6 Bratislava 810 05 (od: 01.01.2005 do: 17.08.2006) ... Piešťany 921 01 Vznik funkcie: 12.03.2008 Skončenie funkcie: 30.05.2011 (od: 06.09.2011 do: 05.09.2011) ...

Dopravná infraštruktúra a regióny – euractiv.sk

euractiv.sk/section/regionalny-rozvoj/linksdossi …

V rámci týchto nástrojov Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPT SR) plnilo funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) pre prioritu 1 – Dopravná infraštruktúra a funkciu sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom pre Kohézny fond, časť Dopravná infraštruktúra.

TKP časť 16 DEBNENIE, LEŠENIE A PODPERNÉ SKRUŽE - SSC

www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tk …

MDPT Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií MDVRR Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja MV Ministerstvo vnútra PC Polymérové malty (Polymer concrete) PCC Polymér-cementové sanačné malty (Polymer-cement concrete) PD Projektová dokumentácia PK Pozemné komunikácie SD Stavebný denník

Martin Benka | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/martin-benka/referat-26605

1996 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií vydalo dňa 18. 12. 1996 príležitostnú poštovú známku \" Deň poštovej známky\" Martin Benka s nominálnej hodnote 3 Sk s kupónom (autor výtvarného návrhu známky a kupónu Martin Činovský, rytec Rudolf Cigánik). 1998 reinštalácia Pamätnej izby Martina Benku, Kostolište

Velitelství železničního vojska [1993-2002] : Železničné vojsko ...

www.valka.cz/Velitelstvi-zeleznicniho-vojska-199 …

01.01.1993-01.10.1995 Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky 01.10.1995-01.07.2002 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR : 01.01.1993-01.10.1995 Ministry of Transport, Communication Paths and Public Works of SR 01.10.1995-01.07.2002 Ministry of Traffic, Posts and Telecomunications of Slovak republic ...

Výpis z obchodného registra SR - OR SR

www.orsr.sk/vypis.asp

Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 72 z 3. augusta 2000 o zmene zakladateľskej listiny. Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií SR č. 319/3221/2000 zo dňa 25.5.2000. Rozhodnutie ministra dopravy, pôst a telekomunikácií č. 99 z 20. septembra 2000 o zmene zakladacej listiny. (od: 13.11.2000)

Výpis z obchodného registra SR - OR SR

www.orsr.sk/vypis.asp

Rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 72 z 3. augusta 2000 o zmene zakladateľskej listiny. Rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôst a telekomunikácií SR č. 319/3221/2000 zo dňa 25.5.2000. Rozhodnutie ministra dopravy, pôst a telekomunikácií č. 99 z 20. septembra 2000 o zmene zakladacej listiny. (od: 13.11.2000)

S.S.C.I.T. - Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií

www.sscit.net

Ministerstvo dopravy pôšt a telekomunikácií SR: Ministerstvo školstva SR: XRlc Development: NIC Hostingt: Stormware s.r.o. Žiadosť o podporu: Staňte sa súčasťou nášho projektu: ... Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR: Ministerstvo spravodlivosti SR: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR:

Zákon o pneumatikách | mikona.sk

www.mikona.sk/novinky/zakon-o-pneumatikach

Zákon o pneumatikách. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 9, § 21 ods. 4, § 22 ods. 2, § 24 ods. 6 a § 113 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Výpis z obchodného registra SR - OR SR

www.orsr.sk/vypis.asp

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Námestie slobody 6 Bratislava 810 05 (od: 27.01.2011 do: 26.01.2017) Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Námestie Slobody 6 Bratislava 810 05 (od: 01.01.2005 do: 14.08.2008) Dozorná rada: Ing. Peter Ujváry Mierová 53 Želiezovce 937 01

Cestný zákon - Zákon č. 135/1961 Zb. - Vyvlastnenie

vyvlastnenie.sk/predpisy/cestny-zakon

2q) § 4 ods. 2 písm. a) vyhlášky Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 547/2009 Z. z. 2r) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 2s) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Projektovanie o k r u ž n ý c h k r i ž o v a t i e k na ... - SSC

www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tp …

MINISTERSTVO DOPRAVY, PÔŠT A TELEKOMUNIKÁCIÍ SR Sekcia cestnej infraštruktúry TP 04/2004 TECHNICKÉ PODMIENKY Projektovanie o k r u ž n ý c h k r i ž o v a t i e k na cestných a miestnych komunikáciách úcinnost od 1.11.2004 Vydanie november 2004 .

143/1998 Z.z. - Zákon o civilnom letectve (letecký ... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1998/143/2 …

Za vytvorenie systému spolupráce civilných a vojenských zložiek pri využívaní vzdušného priestoru, organizovaní a zabezpečovaní letových prevádzkových služieb, ako aj za ich súlad s medzinárodnými zmluvami zodpovedá Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

Spávne právo | Ťaháky-referáty.sk

referaty.aktuality.sk/spavne-pravo/referat-1607

Ministerstvo pre správu a privatizáciu nár. majetku SR Ministerstvo pôdohospodárstva SR Ministerstvo kultúry SR ... Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo spravodlivosti SR Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ministerstvo obrany SR Ministerstvo výstavby a verejných prác SR Na každom ministerstve je štátny tajomník a ...

575/2001 Z.z. - Zákon o organizácii činnosti vlády ... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2001/575/2 …

Majetok štátu, ktorý bol k 31. januáru 2007 v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti, prechádza 1. februára 2007 do správy Ministerstva financií Slovenskej republiky a do správy Úradu vlády Slovenskej ...

135/1961 Zb. - Zákon o pozemných komunikáciách (ce... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1961/135/2 …

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

534/2003 Z.z. - Zákon o organizácii štátnej správy ... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/534/2 …

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ... Piešťany: 9. Senica: Senica, Skalica : Trenčiansky kraj : 10. Trenčín: ... Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z ...

2. 1 Hospodárska politika | Úrad vlády SR - slovensko.sk

www.vlada.gov.sk/2-1-hospodarska-politika

2. 1 Hospodárska politika. Hospodárska politika vlády SR bude založená na princípoch ekonomickej slobody, konkurencie a rovnosti šancí, ale aj na takej solidarite, ktorá nevedie k závislosti a zneužívaniu, ale je postavená na adresnej a účinnej pomoci tým, ktorí sú objektívne znevýhodnení a nemôžu si pomôcť sami.