Skládky odpadov • okr. Piešťany a okolie

Ing. Jiří ZEMAN

Projektování, zastupování, zajištění povolení, odborný dozor pro lomy, pískovny, cihelny a skládky v České a Slovenské republice, geodetické práce, odborné posudky. Poradenská činnost v oblasti nakládání s odpady – projektování a zaměřování skládek, …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 08:00)

EKOR, s.r.o.

EKOR, s.r.o.

Zajišťujeme svoz a odstraňování veškerých odpadů, provozujeme skládku odpadů, dotřiďovací linku plastů a papíru, sběrné dvory a kompostárnu. Nabízíme nákladní přepravu kontejnery do 18 m³ a nosností 7 t, zemní práce, strojní očistu a zimní údržbu komunikací, …

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Odpadové hospodářství – svážíme a odstraňujeme komunální, živnostenský či nebezpečný odpad. Zahrnuje bioodpad, gastroodpad, stavební či zdravotnický odpad, separovaný či velkoobjemový odpad, služby dotřídění separovaných složek odpadu, zpracování druhotných …

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.

Výstavba vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, vodojemů, komunikací a vodohospodářských staveb a úprava vodních toků. Půjčovna nářadí, mechanizace a hutnící techniky nabízí bourací a vrtací kladiva, sekačky, křovinořezy, elektrocentrály, čerpadla, …

První RS Czech Republic, s.r.o.

Zpracování a ukládka inertních odpadů (zeminy, sutě, betony,…), ukládka inertních materiálů, zpracování a ukládka certifikovaných materiálů doprava, odpadové poradenství, provádění analytických rozborů odpadů, zpracování výkazů a přehledů o …

ZATVORENÉ (Otvára v Po 06:00)

Nelegálne skládky odpadov v meste Piešťany - Oficiálna stránka mesta ...

www.piestany.sk/info/spravy/nelegalne-skladky-od …

V minulom roku vynaložilo Mesto Piešťany na likvidáciu nelegálnych skládok rôzneho tuhého komunálneho odpadu cca 6 600,- EUR. V rámci snahy predchádzať vzniku nelegálnych skládok, zabezpečuje Mesto dva krát do roka zber veľkoobjemových odpadov, elektroodpadov a odpadov s obsahom škodlivých látok prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.

Piešťany | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/prevadzky/piestany

Piešťany | Marius Pedersen. Marius Pedersen. Integrovaný manažérsky systém. Technológie a zariadenia. Zariadenia pre materiálové využívanie odpadov. Zariadenie pre energetické využívanie odpadov. Zariadenia pre využitie biologického potenciálu organických odpadov. Skládky komunálnych a ostatných odpadov. Close.

Zneškodňovanie odpadov skládkovaním | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/sluzby/zneskodnovanie-odpa …

Spoločnosť Marius Pedersen patrí na Slovensku medzi najvýznamnejších prevádzkovateľov riadených a zabezpečených skládok odpadov. Tieto slúžia mestám, obciam a priemyselným zákazníkom k zneškodňovaniu nevyužiteľných zložiek odpadov. Skupina Marius Pedersen prevádzkuje trinásť skládok odpadov. Uvedené skládky odpadov ...

Správy - Nelegálne skládky odpadov v meste Piešťany - Oficiálné stránky ...

www.piestany.sk/aktuality/spravy/nelegalne-sklad …

Mesto Piešťany musí každoročne riešiť problémy s nelegálnymi skládkami odpadu, ktoré majú negatívny dopad na životné prostredie. Všetky „čierne“ skládky sa Mesto snaží postupne odstraňovať, čo ale predstavuje záťaž pre jeho finančný rozpočet. V uplynulom období sme zaznamenali zvýšený počet nelegálnych skládok pri stanovištiach zberných nádob, ako aj ...

Služby | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/sluzby

Medzi základné princípy skupiny Marius Pedersen patrí nadštandardný dôraz na ochranu životného prostredia. Okrem nižšie uvedených služieb v rámci celej skupiny Marius Pedersen poskytujeme poradenské služby, odborné konzultácie a administratívno-legislatívne služby v odpadovom hospodárstve. V oblasti odpadov.

PN (006) / Piešťany - skládka TKO - záznamový list skládky odpadov

envirozataze.enviroportal.sk/Zaznamovy-list-skla …

PN (006) / Piešťany - skládka TKO, Informačný systém environmentálnych záťaží, záznamový list skládky odpadov

Okresné úrady / Klientske centrá / Piešťany / Životné prostredie

www.minv.sk

schvaľuje projektovú dokumentáciu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov (§ 19) a úložiska (§ 21) vydáva potvrdenie o uzavretí skládky odpadov podľa § 97 ods. 13, potvrdenie na čerpanie účelovej finančnej rezervy podľa § 24 ods. 6 a potvrdenie podľa § 24 ods. 13, ak túto skládku povolil, vydáva ...

Zberný dvor Piešťany. Adresa a otváracie hodiny - ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/104334/zberny-dvor …

Poslali 22 miliónov eur do odpadov. Mapovali sme, ako hospodári Environmentálny fond: 7: Palivom z odpadu nahrádzajú uhlie. Cementári ukázali rekordné čísla za rok 2022: 8: Zvolili nové vedenie a prezentovali komunálnu techniku. Čo priniesol jarný snem ZOVP (+FOTO) 9: Úpravu odpadov zavádzame príliš rýchlo.

Skládka – Wikipedie

cs.wikipedia.org/wiki/Skl%C3%A1dka

Skládka. Deponie na okraji stavby, na kterou se odváží sejmutá ornice (úrodná zem) Skládka je místo skladování, skládání či uložení materiálu. Obvykle se tak nazývají místa volného uložení v hromadách, zatímco sofistikovanější a krytá místa uložení se nazývají například sklad . Skládka odpadu je místo ...

Skládky odpadov | ODPADY-PORTAL.SK

www.odpady-portal.sk/Dokument/100285/skladky-odp …

Skládky odpadov. Zoznam skládok odpadov v SR. Údaje o skládkach vychádzajú z posledných zverejnených informácií Ministerstva životného prostredia. Zoznam je priebežne aktualizovaný, dopĺňaný a obnovovaný. V prípade, že objavíte nepresné alebo už neaktuálne údaje, prosíme, aby ste nás kontaktovali. Priestorové ...

Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v Slovenskej republike v roku 2016

www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodno …

Zoznam skládok odpadov prevádzkovaných v Slovenskej republike v roku 2016 BRATISLAVSKÝ KRAJ OKRES NÁZOV SKLÁDKY OBEC TRIEDA SKÁDKY PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY SÍDLO ROK ZAýATIA PREVÁDZKY PREDPOKLADANÝ ROK UKONýENIA Bratislava II A-Z STAV, s.r.o. Bratislava SKIO A-Z STAV s.r.o. Odeská 3, 821 06 Bratislava 2003 -

Firmy a priemysel | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/firmy-a-priemysel

Fakt, že si tieto spoločnosti vybrali spomedzi mnohých firiem za dodávateľa služieb práve niektorú zo spoločností patriacich do skupiny Marius Pedersen na Slovensku, považujeme za uznanie profesionálnych kvalít a korektnosti našej spoločnosti. Medzi základné ciele spoločnosti patrí vhodným spôsobom pomáhať riešiť ...

Pod Párovcami-neporiadok a odpadky-čierne skládky, , Piešťany ...

www.odkazprestarostu.sk/piestany/podnety/108446/ …

Dobry den zase smeti pri tom kontajneri na stare oblecenie a hracky. Prosim presunte ten kontajner do noveho zberneho dvora kam patri. Stale tam privezie nejake individum odpad a necha ho tam ved to je zalozenie ciernej skladky. A mestskej policii opr...

Harmonogram vývozov | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/harmonogram-vyvozov

Marius Pedersen. Integrovaný manažérsky systém. Technológie a zariadenia. Zariadenia pre materiálové využívanie odpadov. Zariadenie pre energetické využívanie odpadov. Zariadenia pre využitie biologického potenciálu organických odpadov. Skládky komunálnych a ostatných odpadov. Close. Prevádzky.

Odpady: Monitoring skládok odpadov - uniag.sk

moodle.uniag.sk/mod/book/view.php

4. Monitoring skládok odpadov. Podľa Vybírala (2009) je možné skládky definovať ako cudzorodý prvok v prírode – antropogénny sediment izolovaný od okolitého prostredia. Jeho nepriaznivé účinky na jednotlivé zložky prírody sú za normálnych okolností iba potenciálne – prejavia sa až vtedy, keď dôjde k porušeniu ...

Spoločnosť Šariš | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/prevadzky/spolocnost-saris

V čase od 15:00 hod. do 15:30 hod. pracovníci skládky vykonávajú pravidelnú údržbu objektov, strojov a technologických zariadení skládky. V prípade potreby je možné odpad ukladať na skládku odpadov aj mimo prevádzkovej doby, avšak len po predchádzajúcej dohode a so súhlasom prevádzkovateľa (vedúceho skládky alebo inej ...

Príloha č. 3 Skládky odpadov(1) - Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

www.minv.sk/swift_data/source/miestna_statna_spr …

SKLÁDKY KAT. ÚZEMIE TRIEDA SKLÁDKY PREVÁDZKOVATEĽ SKLÁDKY SÍDLO ROZLOHA V m2 Hlohovec Dolný BaOr Skládky odpadov v Trnavskom kraji, príloha č. 3 Galanta Piešťany 2 364 Skládka odpad. Vlčie hory Hlohovec I. Title: Príloha_č._3_Skládky_odpadov(1) Author:

Nebezpečné odpady | Marius Pedersen

www.mariuspedersen.sk/sluzby/nebezpecne-odpady

Spoločnosť Marius Pedersen zabezpečuje služby aj v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom. Služby pokrývajú celé spektrum nakladania s nebezpečnými odpadmi s výnimkou rádioaktívnych odpadov a výbušnín. Jedná sa o zber odpadov od pôvodcov, prepravu, skladovanie, úpravy a konečné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov.

Univerzálna žiadosť - Slovensko

www.isoh.gov.sk/uvod/formulare/ziadost/ostatne/u …

Kto je povinný žiadať o zmenu/predĺženie súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov? Držiteľ súhlasu. Termín pre podanie žiadosti o zmenu/predĺženie súhlasu: Žiadosť musí byť doručená príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva pred zmenou skutočností, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie ...

Skládky odpadov – bezpečnosť s ručením obmedzeným

sedmagenerace.cz/skladky-odpadov-bezpecnost-s-ru …

Skládky komunálnych odpadov spôsobujú v okolí zvýšenie hluku, zápachu, výskytu hlodavcov… Negatívny vplyv má aj zvýšené množstvo vozidiel s odpadmi putujúcimi na skládku a prázdnych vozidiel, ktoré sa vracajú späť. Skládky zaberajú a devastujú územie, ktoré je pre ne určené. A to na veľmi dlhú dobu – mnoho ...

EUR-Lex - 31999L0031 - EN - EUR-Lex

eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT

Skládky odpadu, ktorý nie je nebezpečný : aby tento odpad mohol byť zaradený na zoznam, nesmie sa naň vzťahovať smernica 91/689/EHS. Skládky nebezpečného odpadu : predbežný zoznam pre skládky nebezpečného odpadu by mal obsahovať len tie druhy odpadov, na ktoré sa vzťahuje smernica 91/689/EHS.

372/2015 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného pro... - SLOV-LEX

www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/372/2 …

Ak je skládka odpadov situovaná v takom vhodnom geologickom prostredí, že v mieste lokalizácie skládky odpadov a v jej okolí sú horniny, ktoré spĺňajú požiadavky na tesnenie skládky odpadov, a ani do 30 m pod základovou škárou skládky odpadov nebola zistená hladina podzemnej vody a nie je ani predpoklad jej výskytu v budúcnosti, možno od vybudovania monitorovacích sond ...

Požiar nelegálnej skládky odpadov Drahovce | POŽÁRY.cz

www.pozary.cz/clanek/56763-poziar-nelegalnej-skl …

Požiar nelegálnej skládky odpadov Drahovce 13.07.2012 06:31 . Slovensko . Na ohlasovňu požiarov HS Piešťany bol dňa 12. ... Na HS Piešťany bolo vykonané zvolanie ďalších príslušníkov do pohotovosti na pracovisku. Po príjazde na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že sa jedná o požiar nelegálnej skládky rôzneho ...